Choď na obsah Choď na menu

Osobná asistencia na Slovensku vs v Českej republike alebo dá sa to aj inak

20. 12. 2017

 

Na začiatku si musíme povedať, že cieľom článku nie je určiť, ktorá forma osobnej asistencie je jednoznačne lepšia, pretože si uvedomujeme, že každý môže mať na vec iný pohľad. Našim cieľom je ukázať, že to ide aj inak a podľa nás sa od našich českých susedov máme ešte čo učiť.

Budeme radi ak nám po prečítaní dáte do komentárov vedieť či by ste niečo z toho čo si budete môcť prečítať radi mali aj u nás.

 

Príspevok na starostlivosť

 

U našich susedov si zdravotne postihnutý nežiada o príspevok na kompenzáciu ale o príspevok na starostlivosť. Tento príspevok sa poskytuje osobám závislým na pomoci inej osoby. Týmto príspevkom sa štát podieľa na zaistení sociálnych služieb alebo inej formy pomoci podla zákona 108/2006 Sb.  na zaistení základných životných potrieb osôb.  O príspevok môže požiadať osoba od jedného roka. Samozrejme, že za maloletú osobu podá žiadosť zákonný zástupca.  

 

Žiadatelia sú rozdelený do dvoch základných skupín podla svojho veku. Jednu skupinu tvoria osoby do 18 rokov a tú druhú osoby od 18 rokov vyššie. Toto rozdelenie má vplyv aj na výšku príspevku ale samozréjme nie je to jediné kritérium

 

Miera závislosti na inej osobe

 

Toto je ďalšie veľmi dôležité kritérium, ktoré ovplyvňuje výšku príspevku  Pri posudzovaní stupňa závislosti sa u žiadateľa schopnosť zvládať tieto základné životné potreby:

 

 • mobilita
 • orientácia
 • komunikácia
 • stravovanie
 • obliekanie a obúvanie 
 • telesná hygiena
 • výkon fyziologickej potreby
 • starostlivosť o zdravie
 • osobné aktivity
 • starostlivosť o domácnosť

Za účelom určenia stupňa závislosti sa vykoná šetrenie v prirodzenom prostredí žiadateľa a berie sa pri hodnotení ohľad na jeho vek. Podrobne postup pri takomto šetrení upravuje vyhláška 505/2006 Sb.

Za neschopnosť zvládať základné životné potreby sa považuje stav, kedy porucha funkčných schopností dosahuje úroveň úplnej poruchy alebo ťažkej, kedy ani napriek využitiu všetkých dostupných zdravotníckych pomôcok nie je možné zvládnuť základnú životnú potrebu v priateľnom  štandarde. Za neschopnosť zvládať základnú životnú potrebu sa rovnako považuje stav, kedy režim nariadený odborným lekárom poskytujúcim špecializované zdravotnícke služby neumožňuje vykonať  základnú životnú potrebu Za priateľný štandard  sa považuje vykonanie životnej potreby spôsobom, ktorý je pre túto potrebu bežný a umožňuje ju vykonať bez pomoci inej osoby.

 

Stupne závislosti a výška príspevku

 

Čím vyšší je stupeň závislostí tým vyšší je aj príspevok. Stupeň závislostí závisí od počtu základných životných potrieb, pri ktorých je potrebná pomoc inej osoby. Česká legislatíva pozná 4 stupne závislostí a to konkrétne:

 

 • stupeň I ( ľahká závislosť )
 • stupeň II  ( stredne ťažká závislosť )
 • stupeň III ( ťažká závislosť )
 • stupeň IV ( úplná závislosť )

 

Výška príspevku teda vyzerá, tak ako môžete vidieť v nasledujúcich tabuľkách nižšie:

 

do 18 rokov

 

  stupeň I  stupeň II  stupeň III  stupeň IV 
počet základných životných potrieb 3 4 až 5 6 až 7 8 až 9
výška príspevku 3 300 Kč 6 600 Kč 9 900 Kč 13 200 Kč

 

nad 18 rokov 

 

  stupeň I  stupeň II  stupeň III  stupeň IV 
počet základných životných potrieb 3 až 4 5 až 6 7 až 8 9 až 10
výška príspevku 880 Kč 4 400 Kč 8 800 Kč 13 200 Kč

 

Treba dodať, že uvedené čiastky sa vyplácajú mesačne a okrem počtu základných životných potrieb sa prihliada aj na lekárske správy žiadateľa, čiže svoje slovo má aj posudkový lekár. 

Výhodou českého riešenia je fakt, že na výsku príspevku nemá vplyv  príjem užívateľa príspevku. Tu teda vidíme, že naši susedia berú do úvahy iba zdravotný stav. Iste treba pripustiť fakt, že príspevok nemusí pokryť náklady na asistenta na celý mesiac a je teda možné, že užívateľ bude musieť doplácať z vlastného. To je však iba na jeho rozhodnutí. Rovnaká situácia ale môže nastať aj u nás v prípade ak Vám rozsah hodín nepostačuje a odvolanie voči rozhodnutiu neprinesie želaný efekt v podobe zvýšenia príspevku. V takomto prípade rovnako budeme stáť pred rozhodnutím, či zaplatiť asistenta z vlastného alebo sa uspokojiť s tým, čo máme.  Všimnite si, že sme v prípade českého systému nespomenuli rozsah hodín ani konkrétnu sumu na hodinu, ktorú zarobí osobný asistent.  Majú to riešené inak a podla nás celkom rozumne ako budete môcť čítať nižšie 

 

Čo je osobná asistencia v ČR?

 

Je definovaná v zákone ako teréna služba poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia. Ich situácia však musí vyžadovať pomoc inej osoby. Služba sa poskytuje bez časového obmedzenia a v prirodzenom prostredí osoby, ktorej je služba poskytovaná, pri činnostiach, ktoré potrebuje. Táto služba zabezpečuje pomoc pri týchto činnostiach, ktoré vykonáva osobný asistent:

 

 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov v starostlivosti o vlastnú osobu
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • pomoc pri zaistení stravy
 • pomoc pri zaistení chodu domácnosti
 • výchovne, vzdelávacie a aktivizačné činnosti
 • sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím
 • pomoc pri uplatnení práv, oprávnených záujmov a obstarávaní osobných záležitostí

 

Kto môže byť osobný asistentom a aká je jeho mzda za hodinu práce?

 

Skôr ako sa bližšie pozrieme nedá nám nespomenúť, že v tejto oblasti sa môžeme veľa učiť od našich bratov. Až nás prekvapuje, že kedysi sme boli jedna krajina, no napriek tomu každý po rozdelení uchopil problematiku osobnej asistencie inak.

My sa budeme venovať dvom možnostiam, ako si zabezpečiť osobného asistenta. Prvou možnosťou je klasika, čiže dá sa povedať, že užívateľ si nájde sám osobného asistenta napríklad na inzerát. Podmienkou samozrejme je, že osobný asistent musí mať aspoň 18 rokov  a tiež je veľmi dôležité, že musí byť spôsobilý na výkon tejto služby. Za spôsobilého sa považuje fyzická osoba, ktorá sama nie je odkázaná na pomoc inej osoby. Užívateľ tejto služby je povinný už pri konaní o príspevku na starostlivosť uviesť kto a v akom časovom rozsahu mu bude vykonávať osobnú asistenciu. Rovnako je povinný uviesť, za akú mzdu a tiež musí nahlásiť ak dôjde k zmene osoby poskytujúcej túto službu Následne užívateľ sám uzavrie zmluvu s osobným asistentom kde uvedie rozsah ale aj iné náležitosti definované v zákone 108/2006 Sb. Vyhláška iba určuje, že osobný asistent za svoju prácu môže dostať maximálne 130 Kč za hodinu ( cca 4,90 € ), čiže už je na oboch na akej sume za hodinu sa dohodnú. Vidíte, že asistent u nás sa môže cítiť ako "chudobný príbuzný".

 

Nás ale veľmi zaujala druhá možnosť, ktorú sme si pracovne nazvali Profesionálny osobný asistent. V Českej republike je register poskytovateľov sociálnych služieb.  Medzi takéto služby ako už vieme patrí aj osobná asistencia.  Táto forma má podla nás niekoľko výhod pre užívateľa osobnej asistencie. Jednak má možnosť využiť poc školeného človeka a za druhé tento človek to berie ako svoju prácu, čiže nedochádza k častým zmenám osobného asistenta ako sa môže stať v prípade, že Vám osobnú asistenciu poskytuje človek, ktorého ste si našli na inzerát alebo iným spôsobom. Nevieme posúdiť ako je to v Česku, ale u nás vo veľkej miere robia osobnú asistenciu buď študenti alebo ľudia, ktorí to robia popri zamestnaní. Môže sa teda stať, že osobný asistent  nemusí mať čas, vtedy keď ho potrebujete. V Česku pri tejto forme asistencie sa s poskytovateľom dohodnete na rozsahu a cene podľa ich cenníka. Aj pre nich platí, že si môžu účtovať maximálne 130 Kč za hodinu. Pozreli sme sa na pár cenníkov takýchto poskytovateľov a môžeme povedať, že maximálna cena sa pohybovala vo veľkej časti na úrovni 120 Kč za hodinu. Jedným z poskytovateľov je napríklad HEWER.

 

Samozrejme nedokážeme objektívne posúdiť, či je takýchto poskytovateľov dostatok, ale myslíme si, že ak by sa niečo podobné zaviedlo aj u nás, tak osobná asistencia by sa dostala na vyššiu úroveň. Samozrejme museli by sa určiť kritéria, ktoré by poskytovateľ musel splniť, aby mohol túto službu vykonávať, no aj tu by sme mali z čoho čerpať. Stačí si len pozorne naštudovať českú legislatívu a nechať sa inšpirovať. Okrem toho majú výhodu aj v tom, že im nevadí, ak zdravotne postihnutý pracuje. Tento fakt nijako nemá vplyv na výšku príspevku. Na záver už len toľko ako vidíme, keď sa chce, dá sa to aj inak. Nikto netvrdí, že tento spôsob je ideálny a určite sme nepoukázali na všetko a mnohé veci ani posúdiť nemôžeme, no rozhodne by nebolo na škodu o zmenách v tejto oblasti diskutovať.